Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

AFL Amibroker Signal buy sell for trend | Code afl tín hiệu mua bán theo trend

AFL Amibroker Signal buy sell for trend | Code afl tín hiệu mua bán theo trend


Code afl amibroker hoàn toàn miễn phí trên phần mềm Amibroker. Code cho thấy sự xuất hiện xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Cùng với đó cho thấy các tín hiệu mua bán theo xu hướng.

Code afl amibroker tín hiệu mua bán


Xem thêm:
Phần mềm tín hiệu mua bán tốt nhất
Lấy dữ liệu realtime từ MT5 về Amibroker miễn phí
Bảng quét cổ phiếu tổng hợp nhất
Chỉ số C-Index thông minh cho mọi nhà đầu tư
Hệ thống giao dịch ma thuật với Magic Trading

Code afl amibroker hoàn toàn miễn phí:
//==============================================================
// Signal Buy Sell
//  Production by: Trading Plus
// Date: 16/10/2012
//     Contact: tradingplus.dt@gmail.com
// Version: 5.2.1.1
//==============================================================

_SECTION_BEGIN("Trading Plus Singla Buy Sell");
Buy=0;
Sell=0;
Filter=0;

MA7=MA(C, 7);
MA25=MA(C, 25);
MA99=MA(C,99);
Plot(C,"",colorYellow,styleCandle);
Plot(MA7, "MA7", colorRed,styleDots) ;
Plot(MA25, "MA25", colorGrey40,styledots) ;
Plot(MA99, "MA99", colorGreen,styledots) ;

Buy = Cross(MA7, MA25) AND MA7>Ref(MA7,-1);
Sell= Cross(MA25,MA7) AND MA7<Ref(MA7,-1);

Buy2 = Cross(MA7, MA99) AND MA7>Ref(MA7,-1);
Sell2= Cross(MA99, MA7) AND MA7<Ref(MA7,-1);

Buy3 = Cross(MA25, MA99) AND MA25>Ref(MA25,-1);
Sell3= Cross(MA99, MA25) AND MA25<Ref(MA25,-1);

condition = Buy AND Sell AND Buy2 AND Sell2 AND Buy3 AND Sell3;

AddColumn(Close, "Close", 1.2);
AddColumn(Volume, "Volume", 1.2);
AddColumn(MA7, "MA7");
AddColumn( condition, "Condition", 1.0);

Filter = condition;

PlotShapes(IIf(Buy, shapeSquare, shapeNone),colorGreen, 0, L, Offset=-10);
PlotShapes(IIf(Buy, shapeSquare, shapeNone),colorLime, 0,L, Offset=-20);                   
PlotShapes(IIf(Buy, shapeUpArrow, shapeNone),colorWhite, 0,L, Offset=-15);
PlotShapes(IIf(Sell, shapeSquare, shapeNone),colorRed, 0, H, Offset=10);
PlotShapes(IIf(Sell, shapeSquare, shapeNone),colorOrange, 0,H, Offset=20);                   
PlotShapes(IIf(Sell, shapeDownArrow, shapeNone),colorWhite, 0,H, Offset=-15);

PlotShapes(IIf(Buy2, shapeSquare, shapeNone),colorGreen, 0, L, Offset=-10);
PlotShapes(IIf(Buy2, shapeSquare, shapeNone),colorLime, 0,L, Offset=-20);                   
PlotShapes(IIf(Buy2, shapeUpArrow, shapeNone),colorWhite, 0,L, Offset=-15);
PlotShapes(IIf(Sell2, shapeSquare, shapeNone),colorRed, 0, H, Offset=10);
PlotShapes(IIf(Sell2, shapeSquare, shapeNone),colorOrange, 0,H, Offset=20);                   
PlotShapes(IIf(Sell2, shapeDownArrow, shapeNone),colorWhite, 0,H, Offset=-15);
GfxSetBkColor(colorWhite);
GfxSetOverlayMode(0);
GfxSetTextColor(colorRed );
GfxSelectFont("Bodoni MT Condensed", 30, 500 );
GfxTextOut("Trading Plus", 2 ,122 );
PlotShapes(IIf(Buy3, shapeSquare, shapeNone),colorGreen, 0, L, Offset=-10);
PlotShapes(IIf(Buy3, shapeSquare, shapeNone),colorLime, 0,L, Offset=-20);                   
PlotShapes(IIf(Buy3, shapeUpArrow, shapeNone),colorWhite, 0,L, Offset=-15);
PlotShapes(IIf(Sell3, shapeSquare, shapeNone),colorRed, 0, H, Offset=10);
PlotShapes(IIf(Sell3, shapeSquare, shapeNone),colorOrange, 0,H, Offset=20);                   
PlotShapes(IIf(Sell3, shapeDownArrow, shapeNone),colorWhite, 0,H, Offset=-15);

AlertIF( Buy, "EMAIL", "Buy 1D: MA7 cross MA25; at : "  + C + " " + Now(2), 0 );
AlertIF( Sell, "EMAIL", "Sell 1D: MA25 cross MA7; at : "  + C + " " + Now(2), 0 );

AlertIF( Buy2, "EMAIL", "Buy 1D: MA7 cross MA99; at : "  + C + " " + Now(2), 0 );
AlertIF( Sell2, "EMAIL", "Sell 1D: MA99 cross MA7; at : "  + C + " " + Now(2), 0 );

AlertIF( Buy3, "EMAIL", "Buy 1D: MA25 cross MA99; at : "  + C + " " + Now(2), 0 );
AlertIF( Sell3, "EMAIL", "Sell 1D: MA99 cross MA25; at : "  + C + " " + Now(2), 0 );

_SECTION_END();

Code AFL Amibroker

Post a Comment

0 Comments