Header ads

Bot tín hiệu cổ phiếu Thông báo:Phiên bản mới nhất Trading Plus đã phát hành thành công. Quý NĐT có thêm công cụ nâng cao và nâng cấp phái sinh chuyên nghiệp hơn bao giờ hết...! TRÂN TRỌNG!

AFL Amibroker Histogram signal trading | Code amibroker tín hiệu Histogram

AFL Amibroker Histogram signal trading | Code amibroker tín hiệu Histogram


Code amibroker hay nhất cho thấy tín hiệu mua bán trên Histogram. Có tính năng đánh giá một chu kỳ tăng giá/giảm giá dài hạn hay ngắn hạn.


Xem thêm: 
- Mở tài khoản Forex nhận 100$ tiền thật
- Phần mềm tín hiệu mua bán cổ phiếu
- Crack amibroker 6.20

Code amibroker hay nhất

//==============================================================
// Signal Buy Sell
//  Production by: Trading Plus
// Date: 16/10/2012
//     Contact: tradingplus.dt@gmail.com
// Version: 5.2.1.1
// Website: http://tradingplus.top
//==============================================================
SetChartBkColor( ParamColor("Chart Color", colorBlack));
_SECTION_BEGIN("BACKGROUD LTRS");
GfxSetOverlayMode(1);
GfxSetTextAlign( 6 );// center alignment
GfxSetTextColor( ParamColor("Text Color", ColorHSB( 42, 42, 42 ) ));
GfxSetBkMode(0); // transparent
GfxSelectFont("Tahoma", Status("pxheight")/12);
GfxTextOut( "Trading Plus ©", Status("pxwidth")/2, Status("pxheight")/14);
GfxSelectFont("Tahoma", Status("pxheight")/9 );
GfxTextOut( Name(), Status("pxwidth")/2, Status("pxheight")/4.1 );
GfxSelectFont("Arial Narrow", Status("pxheight")/28 );
GfxTextOut( "tradingplus.dt@gmail.com", Status("pxwidth")/2, Status("pxheight")/1.5);
GfxSelectFont("arial narrow", Status("pxheight")/27 );
GfxTextOut( "System Signal Trading Plus", Status("pxwidth")/2, Status("pxheight")/1.15);
_SECTION_END();
k = (GetPerformanceCounter()/100)%256;
printf("GetPerformance Counter %g",k);
GfxSelectFont("Arial Narrow", 10,700 );
GfxSetBkMode(1);
GfxSetTextColor(colorYellow);

RequestTimedRefresh(1);
_SECTION_END();
VOLDAYS1 = Param("AD DAYS",20,1,50,1);
AD_PER = Sum((Close-Open)/(High-Low)*Volume,VOLDAYS1)/Sum(Volume,VOLDAYS1);
mycolorAD =IIf  (AD_PER<0,ColorRGB(252,255,200) , IIf( AD_PER>0,ColorRGB(252,255,0),ColorRGB(125,84,11)));
Plot(AD_PER,"AD%",mycolorAD ,styleHistogram);
GfxSetTextAlign( TA_left = 0);
GfxSelectFont("Tahoma", 11, 700 );
GfxSetTextColor(ColorRGB(209,191,255));
GfxTextOut("Trading Plus",07, 0);
GfxSetTextAlign( TA_LEFT = 0 );
GfxSelectFont("Tahoma", 11, 700 );
GfxSetTextColor(ColorRGB(255,180,61));
GfxTextOut(Name()+ "   " + Date(),07,30);
GfxSetTextColor(ColorRGB(109,101,255));
GfxTextOut("AD[ "+VOLDAYS1+" ]"+" = "+NumToStr(AD_PER,1.2),07, 14);
Title = " ";

Post a Comment

0 Comments