Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

AFL Amibroker smart volume reader | Code Amibroker đọc khối lượng thông minh

Code Amibroker đọc khối lượng thông minh

Code đọc khối lượng giao dịch thông minh được mình tiếp tục chia sẻ cho đến quý nhà đầu tư tận hưởng và sử dụng bộ code hoàn toàn miễn phí.

Code Amibroker đọc khối lượng thông minh

//==============================================================
// Signal Buy Sell
//  Production by: Trading Plus
// Date: 16/10/2012
//     Contact: tradingplus.dt@gmail.com
// Version: 5.2.1.1
// Website: https://tradeplus007.blogspot.com
//==============================================================
_SECTION_BEGIN("Volume Bar Chart");
Title = ("Marar Histogram: "+"{{VALUES}}");
Vlp=Param("Volume lookback period",150,20,300,10);
DTL=Param("Linear regression period",60,10,100,10);
Vlp=Param("Volume lookback period",30,20,300,10);
Vrg=MA(V,Vlp);// average volume
rg=(H-L);
arg=Wilders(rg,30);
Vh=V>Ref(V,-1) AND Ref(V,-1)>Ref(V,-2);
Cloc=C-L;
x=(H-L)/Cloc;
x1=IIf(Cloc=0,arg,x);
Vb=V>Vrg OR V>Ref(V,-1);
ucls=x1<2;
dcls=x1>2;
mcls=x1<2.2 AND x1>1.8 ;
Vlcls=x1>4;
Vhcls=x1<1.35;
j=MA(C,5);
TLL=LinRegSlope(j,40) ;
Tlm=LinRegSlope(j,10) ;
tls=LinRegSlope(j,3);
upbar=C>Ref(C,-1);
dnbar=C<Ref(C,-1);
CloseUp =  C>Ref(C,-1);
Closedn =  C<Ref(C,-1);
VolUp   =  V>Ref(V,-1);
VolDn   =  V<Ref(V,-1);
bb1 = upbar AND CloseUp AND ucls AND L>Ref(L,-1);
bb2 = upbar AND VolUp;
bb3 = dnbar AND CloseDn AND VolDn;
bb4 = dnbar AND CloseDn AND C>Ref(L,-1);
db1 = dnbar AND CloseDn AND dcls;
db2 = dnbar AND VolUp  ;
db3 = upbar AND CloseDn AND VolUp;
db4 = upbar AND CloseDn AND C<Ref(L,-1) AND dcls;
db5 = upbar AND CloseUp AND ucls AND L<Ref(L,-1);
db6 = upbar AND CloseUp AND dcls;
bb=(bb1 OR bb2 OR bb3 OR bb4);
db=(db1 OR db2 OR db3 OR db4 OR db5 OR db6);
Plot(Vrg,"AV",colorYellow,32|styleThick);
Plot(WMA(V,150),"LA",colorOrange,32|styleThick);
GraphXSpace = 5;
GraphXSpace = 5;
SetBarFillColor( IIf(bb AND tls>0, colorGreen,IIf(db AND tls<0,colorDarkRed,colorWhite)) );
PlotOHLC(0,V,0,V,"Price",IIf(bb AND tls>0, colorLime,IIf(db AND tls<0,colorRed,colorGrey50)), styleCandle ) ;
PlotOHLC( Vrg,  Vrg,  0, 0, "", 31,styleCloud );


Cung cấp bởi Trading Plus

Post a Comment

1 Comments

  1. code này dùng thế nào, màu volume có ý nghĩa thế nào vậy ạ.

    ReplyDelete