Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

AFL Amibroker Scanning | Code amibroker bảng quét tổng hợp

Code Amibroker bảng quét tổng hợp

Chia sẻ đến quý vị và các bạn bộ code bảng quét tổng hợp trong Amibroker. Đây là bộ code tổng hợp các công cụ hay sử dụng trong phân tích kỹ thuật, hình thành lên hệ thống bảng quét này. Đặc biệt trong bảng quét này còn có thêm cột xếp hạng điểm theo hệ thống tín hiệu trong đó.

Sử dụng

Theo hệ thống này thì càng có nhiều màu xanh thì càng tốt. Có thể sử dụng cột xếp hạng điểm để sắp xếp tùy ý để lựa chọn cổ phiếu.
 Code amibroker bảng quét tổng hợp

Code AFL Amibroker

Bộ code này khá dễ sử dụng, chỉ cần thêm vào amibroker và sử dụng chức năng scanning (quét) có sẵn trong phần mềm Amibroker là ok nha.⤋⤋
//==============================================================
// Signal Buy Sell
//  Production by: Trading Plus
// Date: 16/10/2012
//     Contact: tradingplus.dt@gmail.com
// Version: 5.2.1.1
// Website: https://tradeplus007.blogspot.com
//==============================================================
_SECTION_BEGIN("All in One Explorer - Manish");
i=0;
//52 Week High Low
High52 = HHV(High,250);
Low52 = LLV(Low,250);

//Bollinger Band
BB1=C>BBandTop(C,20,2) AND Ref(C,-1)<Ref(BBandTop(C,20,2),-1);
BB2=C<BBandBot(C,20,2) AND Ref(C,-1)>Ref(BBandBot(C,20,2),-1);
BBStatus=WriteIf(BB1,"Above Top",WriteIf(BB2,"Below Bottom",WriteIf(IsNull(MA(C,20)),"N/A","Neutral")));
BBColor=IIf(BB1,colorRed,IIf(BB2,colorGreen,colorLightGrey));
IIf(BB2,i+1,i);

//Moving Average (Short, Mid & Long Term)
MAShort = C>MA(C,15);
IIf(MAShort,i+1,i);
MAMid = C>MA(C,45);
IIf(MAMid,i+1,i);
MALong = C>MA(C,100);
IIf(MALong,i+1,i);
ShortStatus = WriteIf(MAShort,"Bullish",WriteIf(IsNull(MA(C,15)) ,"N/A","Bearish"));
ShortColor = IIf(MAShort,colorGreen,colorRed);
MidStatus = WriteIf(MAMid,"Bullish",WriteIf(IsNull(MA(C,45))," N/A","Bearish"));
MidColor = IIf(MAMid,colorGreen,colorRed);
LongStatus = WriteIf(MALong,"Bullish",WriteIf(IsNull(MA(C,100)) ,"N/A","Bearish"));
LongColor = IIf(MALong,colorGreen,colorRed);

//MACD
MACDBull=MACD(12,26)>Signal(12,26,9);
IIf(MACDBull,i+1,i);
MACDStatus=WriteIf(MACDBull,"Bullish",WriteIf(IsNull(MACD(12,26)),"N/A","Bearish"));
MACDColor=IIf(MACDBull,colorGreen,colorRed);

//Aroon
Period=14;
LLVBarsSince=LLVBars(L,Period)+1;
HHVBarsSince=HHVBars(H,Period)+1;
AroonDown=100*(Period-LLVBarsSince)/(Period-1);
AroonUp=100*(Period-HHVBarsSince)/(Period-1);
AroonOsc=AroonUp-AroonDown;
Aroon=AroonOsc>0;
IIf(Aroon,i+1,i);
AroonStatus=WriteIf(Aroon,"Bullish",WriteIf(IsNull (RSI(14)),"N/A","Bearish"));
AroonColor=IIf(Aroon,colorGreen,IIf(IsNull(RSI(14) ),colorLightGrey,colorRed));

//Stochastic
StochKBull=StochK(14,3)>StochD(14,3,3);
IIf(StochKBull,i+1,i);
StochKStatus=WriteIf(StochKBull,"Bullish",WriteIf( IsNull(StochK(14,3)),"N/A","Bearish"));
StochKColor=IIf(StochKBull,colorGreen,colorRed);

//RSI
R1=RSI(14)>30 AND Ref(RSI(14),-1)<30 AND Ref(RSI(14),-2)<30;
R2=RSI(14)<70 AND Ref(RSI(14),-1)>70 AND Ref(RSI(14),-2)>70;
IIf(R1,i+1,i);
RSIStatus=WriteIf(R1,"Improving",WriteIf(R2,"Decli ning",WriteIf(IsNull(RSI(14)),"N/A","Neutral")));
RSIColor=IIf(R1,colorGreen,IIf(R2,colorRed,colorLightGrey));
//www.pipschart.com
//MFI
M1=MFI(14)>80;
M2=MFI(14)<20;
IIf(M2,i+1,i);
MFIStatus=WriteIf(M1,"Overbought",WriteIf(M2,"Over sold",WriteIf(IsNull(MFI(14)),"N/A","Neutral")));
MFIColor=IIf(M1,colorRed,IIf(M2,colorGreen,colorLightGrey));


 TrendScore =
 IIf(BB2,1,0)+
 IIf(MAShort,1,0)+
 IIf(MAMid,1,0) +
 IIf(MAMid,1,0) +
 IIf(MALong,1,0)+
 IIf(MACDBull,1,0) +
 IIf(Aroon,1,0) +
 IIf(StochKBull,1,0)+
 IIf(R1,1,0) +
 IIf(M2,1,0) ;


/*
TrendScore =

IIf(C>=Ref(C,-11),1,-1)+
IIf(C>=Ref(C,-12),1,-1)+
IIf(C>=Ref(C,-13),1,-1)+
IIf(C>=Ref(C,-14),1,-1)+
IIf(C>=Ref(C,-15),1,-1)+
IIf(C>=Ref(C,-16),1,-1)+
IIf(C>=Ref(C,-17),1,-1)+
IIf(C>=Ref(C,-18),1,-1)+
IIf(C>=Ref(C,-19),1,-1)+
IIf(C>=Ref(C,-20),1,-1);
*/Filter = 1;

//AddColumn(High52,"52 Week High");
//AddColumn(Low52,"52 Week Low");
AddColumn(C,"Close",1,IIf(C>Ref(C,-1),colorGreen,colorRed));
AddColumn(V,"Volume",1,IIf(V>Ref(V,-1),colorGreen,colorRed));
AddTextColumn(BBStatus,"BBand",1,colorWhite,BBColor);
AddTextColumn(ShortStatus,"Short MA(15)",1,colorWhite,ShortColor);
AddTextColumn(MidStatus,"Mid MA(45)",1,colorWhite,MidColor);
AddTextColumn(LongStatus,"Long MA(100)",1,colorWhite,LongColor);
AddTextColumn(MACDStatus,"MACD",1,colorWhite,MACDColor);
AddTextColumn(AroonStatus,"Aroon",1,colorWhite,AroonColor);
AddTextColumn(StochKStatus,"Stochastic",1,colorWhite,StochKColor);
AddTextColumn(RSIStatus,"RSI(14)",1,colorWhite,RSIColor);
AddTextColumn(MFIStatus,"MFI(14)",1,colorWhite,MFIColor);
AddColumn(TrendScore,"Score");
_SECTION_END();

Cung cấp bởi Trading Plus

Post a Comment

0 Comments