Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

AFL Amibroker Band Trend | Code amibroker xu hướng

AFL Amibroker Band Trend | Code amibroker xu hướng


Xác định xu hướng là đều đáng quan tâm nhất đối với mỗi nhà đầu tư như chúng ta đây đúng không. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một code afl xác định xu hướng khá mạnh mẽ cho các bạn xác định xu hướng một cách ổn hơn.

Code xác định xu hướng

Tất nhiên để đầu tư và kiếm tiền tốt hơn trên thị trường chứng khoán thì bạn nên cân nhắc đến phần mềm Trading Plus là một phần mềm tín hiệu cổ phiếu chuyên nghiệp nhất hiện nay.

Xem thêm:
Phần mềm tín hiệu cổ phiếu
Cách cài đặt phần mềm Trading Plus đúng nhất
Code amibroker VAP
Code amibroker bảng quét chuyên nghiệp
Hệ thống Magic Trading - Ma thuật giao dịch

Code xác định xu hướng miễn phí:
//==============================================================
// Signal Buy Sell
//  Production by: Trading Plus
// Date: 16/10/2012
//     Contact: tradingplus.dt@gmail.com
// Version: 5.2.1.1
//==============================================================
_SECTION_BEGIN("Trading Plus Trend");
ST_TR=EMA(C,5);
MID_TR=EMA(C,10);
INT_TR=EMA(C,20);
LNG_TR=EMA(C,40);


ST_VAL = IIf(ST_TR > BBandTop(C,25,0.5),1, IIf(ST_TR<BBandTop(C,25,0.5) AND ST_TR>BBandBot(C,25,0.5),0,-1));
MID_VAL = IIf(MID_TR > BBandTop(C,50,0.5),1, IIf(MID_TR<BBandTop(C,50,0.5) AND MID_TR>BBandBot(C,50,0.5),0,-1));
Int_VAL = IIf(INT_TR > BBandTop(C,100,0.5),1, IIf(INT_TR<BBandTop(C,100,0.5) AND INT_TR>BBandBot(C,100,0.5),0,-1));
LNG_VAL = IIf(LNG_TR > BBandTop(C,200,0.5),1, IIf(LNG_TR<BBandTop(C,200,0.5) AND LNG_TR>BBandBot(C,200,0.5),0,-1));ST_TF = IIf(ST_TR > BBandTop(C,25,0.5),1, IIf(ST_TR<BBandTop(C,25,0.5) AND ST_TR>BBandBot(C,25,0.5),0,-1))*10;
MID_TF = IIf(MID_TR > BBandTop(C,50,0.5),1, IIf(MID_TR<BBandTop(C,50,0.5) AND MID_TR>BBandBot(C,50,0.5),0,-1))*10;
INT_TF = IIf(INT_TR > BBandTop(C,100,0.5),1, IIf(INT_TR<BBandTop(C,100,0.5) AND INT_TR>BBandBot(C,100,0.5),0,-1))*30;
LNG_TF = IIf(LNG_TR > BBandTop(C,200,0.5),1, IIf(LNG_TR<BBandTop(C,200,0.5) AND LNG_TR>BBandBot(C,200,0.5),0,-1))*40;


TF= ST_TF + MID_TF + INT_TF + LNG_TF;
TFRNK =
IIf(TF>= 0.5,3,
IIf(TF<=0.4999 AND TF>=0.25,2,
IIf(TF<=0.2499 AND TF>=0,1,
IIf(TF<-0.009 AND TF>= -0.25,-1,
IIf(TF<=-.251 AND TF>=-0.5,-2,
IIf(TF<-0.501,-3,0))))));
TF_5 = Ref(TF,-5);
TF_10 = Ref(TF,-10);
TF_15 = Ref(TF,-15);
TF_20 = Ref(TF,-20);
TF_25 = Ref(TF,-25);
TF_30 = Ref(TF,-30);
TF_40 = Ref(TF,-40);
TF_50 = Ref(TF,-50);
TF_60 = Ref(TF,-60);
TF_70 = Ref(TF,-70);
TF_80 = Ref(TF,-80);
TF_90 = Ref(TF,-90);
TF_100 = Ref(TF,-100);
TF_110 = Ref(TF,-110);
TF_120 = Ref(TF,-120);
TF_130 = Ref(TF,-130);
TF_140 = Ref(TF,-140);
Clr_TF = 32 + SelectedValue( TF) * 32;
Clr_TF_5 = 32 + SelectedValue( TF_5) * 32; 
Clr_TF_10 = 32 + SelectedValue( TF_10) * 32; 
Clr_TF_15 = 32 + SelectedValue( TF_15) * 32; 
Clr_TF_20 = 32 + SelectedValue( TF_20) * 32; 
Clr_TF_25 = 32 + SelectedValue( TF_25) * 32; 
Clr_TF_30 = 32 + SelectedValue( TF_30) * 32; 
Clr_TF_40 = 32 + SelectedValue( TF_40) * 32; 
Clr_TF_50 = 32 + SelectedValue( TF_50) * 32; 
Clr_TF_60 = 32 + SelectedValue( TF_60) * 32; 
Clr_TF_70 = 32 + SelectedValue( TF_70) * 32; 
Clr_TF_80 = 32 + SelectedValue( TF_80) * 32; 
Clr_TF_90 = 32 + SelectedValue( TF_90) * 32; 
Clr_TF_100 = 32 + SelectedValue( TF_100) * 32; 
Clr_TF_110 = 32 + SelectedValue( TF_110) * 32; 
Clr_TF_120 = 32 + SelectedValue( TF_120) * 32; 
Clr_TF_130 = 32 + SelectedValue( TF_130) * 32; 
Clr_TF_140 = 32 + SelectedValue( TF_140) * 32; 


TFCLR =
IIf(TFRNK==3,ColorRGB(0,255,0),
IIf(TFRNK==2,Colorgreen,
IIf(TFRNK==1,colorYELLOW,
IIf(TFRNK==-1,ColorRGB(252,70,0),
IIf(TFRNK==-2,ColorRGB(255,80,80),
IIf(TFRNK==-3,ColorRGB(217,0,0),colorGrey40))))));
GfxSetBkColor(colorWhite);
GfxSetOverlayMode(0);
GfxSetTextColor(colorRed );
GfxSelectFont("Bodoni MT Condensed", 30, 500 );
GfxTextOut("Trading Plus", 2 ,122 );
Plot(TF,"BB TREND FILTER",TFCLR ,styleLINE);
Plot (0,"",colorGrey50,styleLine);
Plot (-.5,"",colorGrey50,styleDashed);
Plot (0.5,"",colorGrey50,styledashed);

Trading Plus

Post a Comment

0 Comments