Header ads

Thẻ cào F186 Thông báo:Phiên bản mới nhất Trading Plus đã phát hành thành công. Quý NĐT có thêm công cụ nâng cao và nâng cấp phái sinh chuyên nghiệp hơn bao giờ hết...! TRÂN TRỌNG!

Code Accumulation/Distribution | Code amibroker tích lũy - Phân kỳ

Code Accumulation/Distribution | Code amibroker tích lũy  - Phân kỳ


Code amibroker tích lũy/phân kỳ là một indicator cho thấy sự tích lũy ở đáy và xuất hiện sự phân kỳ ở đỉnh. Code cho NĐT thấy sự xuất hiện đáy/đỉnh ngắn hạn.Xem thêm:
- Cộng tác viên kiếm tiền.
- Độc quyền hệ thống Trading Plus
- Cách chọn cổ phiếu tốt dựa vào phân tích cơ bản

Code amibroker miễn phí

//==============================================================
// Signal Buy Sell
//  Production by: Trading Plus
// Date: 16/10/2012
//     Contact: tradingplus.dt@gmail.com
// Version: 5.2.1.1
//==============================================================
_SECTION_BEGIN("Price");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
SetBarsRequired(sbrAll,sbrAll);
SetChartBkColor(ParamColor("Outer panel",colorDarkOliveGreen));
GraphXSpace=Param("GraphXSpace",20,-10,25,1);
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN( "Flower" );
//Title = StrFormat( "\\c02 {{DATE}} | Volume = " + WriteVal( V, 1.0 )+" {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN( "Sup/Res Detail" );
SupResPeriod = Param( "LookBack Period", 50, 0, 200, 1 );
SupResPercentage = Param( "Percentage", 100, 0, 200, 1 );
PricePeriod = Param( "Price Period", 16, 0, 200, 1 );
SupportLinecolor = ParamColor( "Support Color", colorGreen );
SupportLinestyle = ParamStyle( "Support Style", styleThick | 8 | styleNoLabel );
ResistanceLinecolor = ParamColor( "Resistance Color", colorRed );
Resistancestyle = ParamStyle( "Resistance Style", styleThick | 8 | styleNoLabel );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN( "Line Detail" );
OverBought = Param( "OverBought Above", 200, 0, 400, 1 );
OverSold = Param( "OverSold Bellow", -200, -400, 0, 1 );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN( "Trend Bought/Sold Detail" );
Smoother = Param( "Trend Smoother", 5, 5, 20 );
upcolor = ParamColor( "UpTrend Color", colorGreen );
Downcolor = ParamColor( "DownTrend Color", colorRed );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN( "Circle Detail" );
Warningcolor = ParamColor( "Warning/Watch Signal", colorBlue );
WatchColor = ParamColor( "Accumulation Zone", colorWhite );
EntryColor = ParamColor( "Entry Signal", colorAqua );
ProfitTakeColor = ParamColor( "Distribution Zone", colorYellow );
ExitColor = ParamColor( "Exit Signal", colorRed );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN( "Swing Sup/Res" );
Lookback = SupResPeriod;
PerCent = SupResPercentage;
Pds = PricePeriod;
Var = MACD();
Up = IIf( Var > Ref( Var, -1 ), abs( Var - Ref( Var, -1 ) ), 0 );
Dn = IIf( Var < Ref( Var, -1 ), abs( Var - Ref( Var, -1 ) ), 0 );
Ut = Wilders( Up, Pds );
Dt = Wilders( Dn, Pds );
RSIt = 100 * ( Ut / ( Ut + Dt ) );
A1 = RSIt;
B2 = RSI( pds );
C3 = CCI( pds );
D4 = StochK( pds );
E5 = StochD( pds );
F6 = MFI( pds );
G7 = Ultimate( pds );
H8 = ROC( C, pds );
Osc = C3;
Value1 = Osc;
Value2 = HHV( Value1, Lookback );
Value3 = LLV( Value1, Lookback );
Value4 = Value2 - Value3;
Value5 = Value4 * ( PerCent / 100 );
ResistanceLine = Value3 + Value5;
SupportLine = Value2 - Value5;
baseline = IIf( Osc < 100 AND Osc > 10 , 50 , IIf( Osc < 0 , 0, 0 ) );
Plot( ResistanceLine, "", SupportLinecolor, SupportLinestyle );
Plot( SupportLine, "", ResistanceLinecolor, Resistancestyle );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN( "Entry/Exit Detail" );
n = Smoother;
ys1 = ( High + Low + Close * 2 ) / 4;
rk3 = EMA( ys1, n );
rk4 = StDev( ys1, n );
rk5 = ( ys1 - rk3 ) * 200 / rk4;
rk6 = EMA( rk5, n );
UP = EMA( rk6, n );
DOWN = EMA( up, n );
Oo = IIf( up < down, up, down );
Hh = Oo;
Ll = IIf( up < down, down, up );
Cc = Ll;
barcolor2 = IIf( Ref( oo, -1 ) < Oo AND Cc < Ref( Cc, -1 ), upcolor, IIf( up > down, upcolor, downcolor ) );
PlotOHLC( Oo, hh, ll, Cc, "Trading Plus", barcolor2, styleCandle );  // When value is -ve it is accumulation, when +ve it is distribution ( 200 lines are limtits to watch )
Buy = Cross( up, OverSold );
Sell = Cross( OverBought, up );
PlotShapes ( IIf( Buy, shapeSmallCircle, shapeNone ) , EntryColor, layer = 0, yposition = -220, offset = 1 );
PlotShapes ( IIf( Sell, shapeSmallCircle, shapeNone ) , ExitColor, layer = 0, yposition = 220, offset = 1 );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN( "Overbought/Oversold/Warning Detail" );
n = Smoother;
ys1 = ( High + Low + Close * 2 ) / 4;
rk3 = EMA( ys1, n );
rk4 = StDev( ys1, n );
rk5 = ( ys1 - rk3 ) * 210 / rk4;
rk6 = EMA( rk5, n );
UP = EMA( rk6, n );
DOWN = EMA( up, n );
Oo = IIf( up < down, up, down );
Hh = Oo;
Ll = IIf( up < down, down, up );
Cc = Ll;
barcolor2 = IIf( Ref( oo, -1 ) < Oo AND Cc < Ref( Cc, -1 ), colorGreen, IIf( up > down, colorGreen, colorRed ) );
PlotOHLC( Oo, hh, ll, Cc, "", barcolor2, styleCandle | stylehidden );
UP = EMA( rk6, n );
UPshape = IIf( UP >= OverBought OR UP <= OverSold, shapeHollowSmallCircle, shapeNone );
UPColor = IIf( UP >= 210, ProfitTakeColor, IIf( UP <= -210, WatchColor, Warningcolor ) );
Plot( UP, "", colorGrey50, styleThick | stylehidden );
PlotShapes( UPShape, UPColor, 0, UP, 0 );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN( "Plot Lines" );
Plot( OverBought, "", colorDarkGrey, styleLine | styleNoLabel );
Plot( 0, "", colorDarkGrey, styleDashed | styleNoLabel );
Plot( OverSold, "", colorDarkGrey, styleLine | styleNoLabel );
_SECTION_END();

Post a Comment

0 Comments