Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

AFL Amibroker Signal Buy Sell | Code Amibroker tín hiệu mua bán

Code Amibroker tín hiệu mua bán

Đây là bộ code tín hiệu mua bán dễ sử dụng nhất. Phù hợp cho tất cả nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư mới bắt đầu. Chỉ cần nhìn vào hệ thống tín hiệu này là có thể thực hiện mua bán cổ phiếu rồi.

Sử dụng

Như trong ảnh ta thấy có 3 màu nến cơ bản và có thêm 1 đường trung bình màu trắng.
- Nến màu xanh: Thể hiện thị trường tăng, có thể mua.
- Nến màu đỏ: Thể hiện sự giảm điểm, bán ra.
- Nến màu vàng: Giằng co, không rõ tín hiệu-xu hướng, trong tình trạng chờ.
- Nến trên đường màu trắng: Thể hiện trend tăng. Và ngược lại nến (đường giá) dưới đường trung bình màu trắng thể hiện downtrend.
 Code Amibroker tín hiệu mua bán

//==============================================================
// Signal Buy Sell
//  Production by: Trading Plus
// Date: 16/10/2012
//     Contact: tradingplus.dt@gmail.com
// Version: 5.2.1.1
// Website: https://tradeplus007.blogspot.com
//==============================================================
_SECTION_BEGIN("TPs");
GfxSetOverlayMode(1);
GfxSelectFont("Tahoma", Status("pxheight")/6 );
GfxSetTextAlign( 6 );// center alignment
//GfxSetTextColor( ColorRGB( 200, 200, 200 ) );
//GfxSetTextColor( ColorHSB( 42, 42, 42 ) );
GfxSetTextColor(colorGrey50);
GfxSetBkMode(0); // transparent
GfxTextOut("Trading Plus", Status("pxwidth")/2, Status("pxheight")/12 );
GfxSelectFont("Tahoma", Status("pxheight")/12 );
GfxTextOut( "TPs", Status("pxwidth")/2, Status("pxheight")/3 );
GfxSelectFont("Tahoma", Status("pxheight")/36 );
GfxTextOut( "https://tradeplus007.blogspot.com", Status("pxwidth")/2, Status("pxheight")/2 );
_SECTION_END();

Period = Optimize("Period", 17, 2, 200, 1);
EMACALC = EMA(C, Period);
cond1 = Close > EMACALC AND MACD() > Signal();
cond2 = Close > EMACALC AND MACD() < Signal() OR Close < EMACALC AND MACD() > Signal();
cond3 = Close < EMACALC AND MACD() < Signal();

_SECTION_BEGIN("Price");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
SetBarFillColor(IIf(Cond1,ParamColor("Candle UP Color", colorGreen),IIf(Cond3,ParamColor("Candle Down Color", colorRed),colorYellow)));
 Plot(C,"\nPrice",IIf(cond1,ParamColor("Wick UP Color", colorDarkGreen),IIf(cond3,ParamColor("Wick Down Color", colorDarkRed),colorYellow)),64,0,0,0,0);
//Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorgreen ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
_SECTION_END();

//============== TITLE ==============
_SECTION_BEGIN("Title");
Title = EncodeColor(colorGold)+ "Trading Plus" + EncodeColor(colorRose)+" (" +  Name() + ") " + EncodeColor(colorGold)+ Interval(2) +
 "  " + Date() +" " +" •  Open "+WriteVal(O,1.20)+"  •  "+"High "+WriteVal(H,1.20)+"  •  "+"Low "+WriteVal(L,1.20)+"  •  "+
"Close "+WriteVal(C,1.20)+"  • Change = " +WriteVal(C-Ref(C,-1),1.20,0)+"  • Change % = " +WriteVal((C-Ref(C,-1))*100/Ref(C,-1),1.2)+ "%  •  Volume = "+ WriteVal(V,1.0);
upbar = COND1;
downbar = COND3;
/* Colourized price bars drawn here */
Graph0 = Close;
Graph0Style = 64;//number 64 = candlestick or 128 = bar;
barcolor = IIf( downbar, 4, IIf( upbar, 5, 42 ) );//number 4 = red, number 5 = green and number 42 = yellow;
Graph0BarColor = ValueWhen( barcolor != 0, barcolor );
 _SECTION_END();
 Plot(EMACALC, "EMACALC", colorWhite, styleLine,0,0,0,0,2);

Cung cấp bởi Trading Plus

Post a Comment

0 Comments